پر کردن فیلدهایی که با * مشخص شده الزامیست

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .