تعیین مقاومت فشاری بتن

تعیین مقاومت فشاری بتن

تعیین مقاومت فشاری بتن

تعیین مقاومت فشاری بتن

جهت تعیین مقاومت فشاری بتن مراحل زیر انجام می‌گیرد.

 • کنترل بتن از نظر انطباق با مقاومت مشخصه (نمونه‌های عمل آمده در آزمایشگاه) طبق استاندارد  ASTM C192 , C39
 • کنترل بتن از نظر یکنواختی اختلاط طبق استاندارد  ASTM C94  (مربوط به بتن آماده)
 • کنترل عمل‌آوری (تهیه نمونه‌های عمل‌آمده در کارگاه) ASTM C31 , C39
 • کنترل مقاومت بتن در زمان های مختلف در شرایط عمل‌آوری کارگاهی (نمونه آگاهی) برای قالب‌برداری و عمل‌آوری
 •  کنترل مقاومت مغزه‌های بتن سخت شده قطعات سازه طبق استاندارد  ASTM C42
 •  نمونه برداری از بتن تازه
 •  طبق استاندارد ASTM C172 و ۴۸۹ ایران
 •  تهیه و عمل آوری نمونه‌های آزمایشی بتن در آزمایشگاه طبق استاندارد ASTM C192 و ۵۸۱ ایران
 • نکات مربوط به نمونه‌برداری از بتن تازه

در نمونه‌ برداری از بتن تازه نکات ذیل را باید رعایت نمود.

 • بین اولین و آخرین بخش نمونه اخذ شده نباید بیش از ۱۵ دقیقه فاصله زمانی وجود داشته باشد.
 • بخش‌های نمونه اخذ شده باید به کمک یک بیل یا بیلچه مجدداً به خوبی مخلوط شود تا یکنواختی در حداقل مدت زمان ممکن حاصل گردد.
 • آزمایش های تعیین اسلامپ و هوای بتن یا هر دو آن ها را باید ظرف مدت ۵ دقیقه پس از تهیه آخرین بخش بتن آغاز کرد.
 • قالب‌گیری از آزمونه‌های مقاومتی باید ظرف مدت ۱۵ دقیقه پس از تهیه نمونه مخلوط شده، آغاز شود و سریعاً ادامه یابد (طبق دستور تهیه قالب)
 • آزمونه باید در برابر باد، آفتاب و سایر عوامل تبخیر سریع و نیز از نزدیکی با مواد مضر و عوامل آسیب رسان محافظت شود.
 • حداقل اندازه نمونه برای آزمایش های مقاومت ۲۵ لیتر است (حداقل ۵ برابر حجم آزمونه‌ها) نمونه‌های کوچکتر برای انجام آزمایش های روانی ودرصد هوا مجاز تلقی می‌شوند.
 • تهیه نمونه از مخلوط کن‌های ثابت (به جز بتونیرها) با مخلوط نمودن ۲ بخش یا بیشتر از نمونه‌های اخذ شده در فواصل منظم زمانی در هنگام تخلیه بخش‌های میانی مخلوط بتن انجام می‌شود. هرگز نباید از قسمت های اول و آخر مخلوط نمونه‌ گرفته ‌شود. نمونه اخذ شده باید از تمام سطح جریان مخلوط گرفته شود و نباید جدا شدگی در جریان بوجود آید.
 • تهیه نمونه از بتونیرها با اخذ حداقل ۵ بخش از بتن تخلیه شده از بتونیر و اختلاط آن ها انجام می‌شود. بتن تخلیه شده نباید در معرض تبخیر شدید یا جذب آب توسط سطح جاذب باشد.
 • تهیه نمونه از تراک میکسر با مخلوط نمودن ۲ بخش یا بیشتر از نمونه‌های اخذ شده در فواصل منظم زمانی در هنگام تخلیه بخش‌های میانی انجام می‌شود. باید از قسمت های اول و آخر تراک نمونه‌ گرفته شود و نباید قبل از اختلاط کامل آب یا افزودنی مورد نظر نمونه‌گیری شود. توصیه‌ می‌شود بخش‌های این نمونه از تخلیه ، ، و تهیه شود. در انجام آزمایش روانی می‌توان پس از تخلیه ۳/۰ مترمکعب بتن از تراک میکسر نمونه‌گیری را انجام داد.

نظر خود را بنویسید

گزارش کالای تقلبی
دریافت مشاوره!  
گفتگو را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp کارشناس پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید