تخفیفات پلکانی NSG

[price_table_four][price_table type=”large” title=”%12 تخفیف برای جمع مبلغ خرید” price=”تخفیف ۱۲%” href=”#” buttontext=”از ۳۲ میلیون تومان تا ۵۲ میلیون تومان” show_header=”yes” show_footer=”yes” price_table_position=”right”][/price_table]
[price_table title=”%9 تخفیف برای جمع مبلغ خرید” price=”تخفیف ۹%” href=”#” buttontext=”از ۲۲ میلیون تومان تا ۳۲ میلیون تومان” show_header=”yes” show_footer=”yes” price_table_position=”left”][/price_table]
[price_table title=”%6 تخفیف برای جمع مبلغ خرید” price=”تخفیف ۶%” href=”#” buttontext=”از ۱۲ میلیون تومان تا ۲۲ میلیون تومان” show_header=”yes” show_footer=”yes” price_table_position=”left”][/price_table]
[price_table title=”%3 تخفیف برای جمع مبلغ خرید” price=”تخفیف ۳%” href=”#” buttontext=”از ۵ میلیون تومان تا ۱۲ میلیون تومان” show_header=”yes” show_footer=”yes”][/price_table][/price_table_four]